Energieffektiva samhällen

Energieffektivisering innebär att det behövs mindre energi för att driva samhället framåt vilket minskar utsläppen från främst koldioxid, svaveldioxid och kvävedioxid. 
Vi samverkar tillsammans med forskning, offentlig och privat sektor inom hållbarhetsfrågor som främjar klimatet men även näringslivet för regionen.  

Varför?
Detta gör Sandbacka Science Park då vi inser relevansen av att samhällets måste förnya såväl sitt tänk som agerande gällande hur man nyttjar energi på ett effektivare sätt. 
Främst har fokus grundats i att förändra mobiliteten för persontrafik och tunga transporter mot fossilfria alternativ.
Flyg och tågtrafiken är idag överbelastat samt bidrar med stora utsläpp och därför krävs att alternativen till dessa blir överlägsna för att således påskynda flyg och tågtrafikens omställning.  

Hur?
Sandviken Pure Power förverkligar tanken om ett fossilfritt samhälle genom att utforma, delta och stödja rätt personer i projekt som avser omställningen till ett mer utsläppsfritt samhälle.
Det anordnas seminarier, workshops och föreläsningar syftet är att utbilda och hjälpa företag i sin omställning till miljövänligare alternativ.  

Kontaktperson: 
Anders Lundell, Business Developer - Sandbacka Science Park
Tel: +46 26 - 24 02 99 
E-post: anders.lundell@sandviken.se
NULÄGE
- I Sandviken etablerades världens första
  elväg i befintligt vägnät. 
- I Sandviken finns en vindkraftvspark med
  66 st vindkraftverk. Det producerar årligen el
  till 114 000 hushåll. 
- En elcykelpool på Sandbacka Park som
  möjliggör att ta sig på möten inom
  Sandviken på ett fossilfritt sätt.  
- Idag finns över 10 olika laddstationer för
  elbilar i Sandviken. 
- I Sandviken finns en av Sveriges fem
  vätgasstationer.